НАКАЗАТЕЛНО - ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО
ЗА ИЗПИТА
Лекции 2011
Избрани лекции - Интерпретации ВТУ
Лекции доц. Митов ВТУ
Лекции 2010
Конспект ВТУ
Наказателният процес в табличен вид
Лекции 1 част доц.Бойко Рашков
Лекции проф.Е.Трендафилова - по нов НПК
Лекции 2009 проф.Чинова УНСС / С благодарност към Вени/
Фази и Стадии на Наказателния процес
Лекции Варненски Свободен Университет
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Бойко Илиев Рашков
Заместник-министър на правосъдието
Роден на 28 септември 1954 г. в с.Огняново, област Благоевградска
ОБРАЗОВАНИЕ:
Средно образование: 1968 г. – 1972 г. Гимназия гр. Пазарджик
Военна служба: 1972-1974 г.
Висше образование: 1975 г. – 1979 г.
Софийски университет “Св.Климент Охридски
Специалност: Право. През 1979 - 1980г. – едногодишен стаж и успешно положен теоретико-практически изпит.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
25.05.1981 г. - следовател в Районна следствена служба - София. Преминава през всички степени на професията
12.06.1992 г. -  заместник- директор на Националната следствена служба
28.05.1995 г. - С решение и предложение на Висшия съдебен съвет с Указ № 201 на Президента на Република България, назначен за Директор на Националната следствена служба.
1996 г. - Член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдебната власт.
15.11.1998 г. – преназначен за Директор на Специализираната следствена служба. През месец ноември същата година с решение на Висшия съдебен съвет избран за главен прокурор.
17.06.2001 г.- избран за народен представител в 39-то Народно събрание” от гражданската квота на “Коалиция за България”. Член на правната комисия и зам.-председател на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
От Май 2005 г. - досега – Ръководител отдел в Националната следствена служба
НАУЧНИ СТЕПЕНИ
1986 г.– спечелен конкурс за задочна аспирантура /сега докторантура/ по наказателно процесуално право.
1993 г.- защитена и присъдена научна степен “Доктор по право”.
1996 г. - Избран за доцент и преподавател в Юридическия факултет на Университета за национално и световно  стопанство. Пулбликувани множество научни статии в областта на наказателното право и процес.
СЕМЕЕН СТАТУС - Женен. Съпруга - юрист. Работила като: юрисконсулт, съветник в отдел “Правен” на Министерския съвет на РБ, ръководител управление “Правно” на “Стопанска и инвестиционна банка” АД, а сега като нотариус. Едно дете, дъщеря,завършила право, помощник нотариус.
Доц. Д-р Бойко Рашков:
Бойко Рашков завършва през 1979 г. право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. След
две години става следовател, а следващото десетилетие и половина минава през всички нива на
йерархията. През 1992 г. става заместник-директор на Националната следствена служба (НСлС),
а на 28 май 1995 г. – директор. Година по-късно колегите му го избират за член на Висшия съдебен
съвет (ВСС). През 1998 г. е избран за главен прокурор от ВСС, но президентът Петър Стоянов не
издава указ за неговото назначаване. На 12 декември и след разбиването на националния следствен
апарат, Бойко Рашков е преназначен за директор на новосъздадената Специализирана следствена
служба. В 39-ото Народно събрание Бойко Рашков става депутат от гражданската квота на „Ко-
алиция за България“. През 2005 г. се връща в НСлС и около две и половина години ръководи отдел, в
който работи... само той. На 28 януари 2008 г. е назначен за заместник-министър на правосъдие-
то. Бойко Рашков е доктор по наказателнопроцесуално право и доцент в Юридическия факултет на
Университета за национално и световно стопанство. Съпругата му и дъщеря му също са юристи.
За www.bglegis.com с изключителното съдействие на:
Автор Иван Рачев
Снимки Николай Бозаков
доц. Георги Митов