ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
ЗА ИЗПИТА
Лекции Облигационно право - обща част
Лекции Облигационно право - специална част
Лекции по Ал.Кацарски - от jafiso
Лекции ВТУ - Ал.Кацарски
Лекции Облигационно Право СУ - full
Лекции СУ - 2 вариант
Лекции СУ - 3 вариант
Конспект ВТУ
Учебник I вариант
Учебник - проф.Кожухаров
Конспект ЮЗУ
Лекции проф.Петко Попов ЮЗУ
Кратки лекции СУ доц.М.Марков
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Лекции 1 - 5 въпрос
Закон за задълженията и договорите
Закон за защита на потребителите
Закон за собствеността
Закон за особените залози
Закон за арендата в земеделието
Закон за отговорност на държавата и общините за вреди
Закон за гражданското въздухоплаване
Кодекс на търговското корабоплаване
Роден 1952 г. Завършил право в ЮФ на СУ " Св.Климент Охридски ", гл. асистент в ЮФ а на СУ "Св. Климент Охридски". Член на а Комисията за защита на конкуренцията.Има публикации в областта на облигационното и вещното право.
Владее английски, френски и руски език.
Гл.Ас.Драгия Драгиев:
Гл.Ас.Ал.Кацарски:
[CV]
Александър Кацарски е участвал в работните групи по измененията на Търговския закон. Специализира европейско фирмено и търговско право в Университета на Лимерик, Ирландия.
Член на Консултативния съвет на предишното и сегашното Народно събрание. Арбитър е в Арбитражния съд на БТПП, както и арбитър в Арбитража по Вашингтонската конвенция за уреждане на международни спорове между държави и лица от други държави.
Присъединих се към кантората през 2001 година. Освен това съм арбитър в Арбитражния съд при БТПП и преподавам частноправни дисциплини в СУ "Св. Климент Охридски" и ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Много бързо от допълващо занимание, работата в кантората стана първостепенна за мен. Гледната точка, която тя ми дава, определено допълва работата ми като арбитър и осигурява незаменим поглед върху правото и като преподавател.
Пo принцип професията на адвоката е поглъщаща и динамична. Срещаме се с различни хора, сблъскваме се с проблеми от най-различни сфери. Още повече че "Георгиев, Тодоров и Ко." развива изключително разнообразна дейност – нещо, рядко срещано във време на профилиране и тясна специализация. Това дава възможност за участие в един проект първоначално като консултант, а след това, ако се наложи, и като процесуален представител в съдебни и арбитражни спорове. И тогава разбираш дали при работата по дадена сделка си успял да предвидиш всичко и да защитиш клиента си в достатъчна степен.
Многобройните и интересни проекти и дела те поставят във всяко едно възможно положение. В производства по несъстоятелност например сме защитавали и длъжник (често пъти изоставен от всички като например "Авиокомпания Балкан" АД), и кредитори, и дори трети лица, чиито права са засегнати от отменителни искове.
Особено приятно е, когато към кантората клиентът се обръща пак, не защото е длъжен да направи това, а понеже е доволен от свършената работа. Вече няколко години БТК АД е такъв клиент – като се започне от продължителната приватизационна процедура и се стигне до приключващото в момента придобиване на веригата 2be.
Роден в София, България, 1958
Проф.Ангел Калайджиев:
[CV]
Александър Георгиев Кожухаров е български юрист. Той е роден през 1907 година в София.През 1933 г.завършва единствения за времето си Юридически факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“.По-късно работи като съдия в Самковския районен съд, по-късно в Софийски градски съд. Дълги години е преподавател по гражданско право в Софийския университет „Свети Климент Охридски“От 1946 г. е доцент, а от 1950 професор по право. Автор на учебници,монографии, студия и статии в областта на гражданското право и най-вече в облигационното право, които се характеризират с практическата им приложимост и актуалност, въпреки че са писани преди повече от половин век.Бил е арбитър в Арбитражния съд при Бългаско търговско-промишлена палата.Член на Римския клуб по сравнително право.Изключително ерудиран лектор, водил лекционни курсове в Макс Планк институт в Хамбург и Лайпциг.Един от авторите на гражданския кодекс на Квебек- Канада.Владеещ перфекто немски и френски език.Често пъти е теоретичен противник на Живко Сталев и е описван от съвременниците си като трудолюбив човек. Умира през 1974 година.
Проф.Александър Кожухаров:
инфо за изпита тук ->:
ас. Николай Колев - ВТУ