ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО
ЗА ИЗПИТА
Лекции по ас. Топалов 2010
Лекции Осигурително Право СУ
Лекции Осигурително Право проф.Йосифов
Конспект ВТУ
Лекции ВСУ
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Закон за интеграция на хората с увреждания
Закон за социалното подпомагане
Закон за здравното осигуряване