МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Министър на Правосъдието и Пазител на Държавния Печат
Диана Ковачева
Дата на раждане  16.07.1975 г.

Доктор по международно право и международни отношения
Тема на доктората: „Създаване на Международния наказателен съд и основни аспекти на неговата юрисдикция“

С разкриването на ЦРОЗ се създадоха реални възможности за обезпечаване на вземанията на всички субекти на стопанската дейност в условията на новите пазарни отношения, с което се допринася за разгръщането на тяхната стопанска инициатива, включително и за привличането на стопански инвестиции. В този смисъл ЦРОЗ е част от структурната реформа, свързана със създаването на надеждни гаранции за кредитните институции.
Централен Регистър на Особените залози
Удостоверяване с Апостил (APOSTILLE) на документи за чужбина
В съответствие с Декларацията на Република България по чл. 6, ал. 1 от Хагската конвенция от 1961 г., изразена в Закона за ратифициране на същата конвенция/ обн., ДВ. бр. 47 от 09.06.2000 г./ в Министерството на правосъдието се заверяват с "APOSTILLE" само актовете на съдилищата и нотариусите
/Актуално Състояние за фирма/
Министър 2005 - 2009 Миглена Янакиева Тачева
Родена е на 24 май 1960 г. в гр. Провадия, област Варна.
Министър 2009 - 2011 Маргарита Попова