Предпочитана литература
РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО
ЗА ИЗПИТА
Лекции СУ
Лекции ВТУ
Лекции ВТУ ii variant
Legis actiо ЮЗУ
Конспект
Още за...
Как протича изпита
Римско наследствено право
Римски процес
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Институциите на ГАЙ /rus./
XII ТАБЛИЦИ /rus./
Древен Рим реферат
Популярни латински фрази
PUBLIUS CORNELIUS PIPERIAN
инфо за изпита тук ->:
Гл.ас. Теодор Пиперков 
Роден в гр.София. Завършва СУ”Св.Климент Охридски”, Юридически факултет, спец.Право (1984). Асистент в ЮФ при СУ (1986). Главен асистент (1999).
Специализация в Хамбургския университет (1990-1991).

Член на Дружеството за германо-българско правно сътрудничество. Зам.-директор на Института по германско право към ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски".
Преподавател в Юридическия факултет на ВТУ от 1996г.
Четени курсове във ВТУ: Римско частно право
КНИГИ И УЧЕБНИЦИ

Хаусманингер, X. Casebook по римско вещно право. Науч. прев. от немски ез. С, Сиби, 2000, 316 с.
II изд., ревизирано – С., Сиби, 2008.

Хаусманингер, X. Casebook по римско облигационно право. Науч. прев. от немски ез. С, Сиби, 2002, 471 с.
II изд., ревизирано – С., Сиби, 2010.

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони. С., Сиби, 2009, 192 с. (В съавторство.).

Европейско договорно право. Потребителски договори. С., Унив. Изд. “Св. Кл. Охридски”, 2010, 292 с. (Съставител. В съавторство.).

СТУДИИ И СТАТИИ
Цена и собственост при  древноримската покупко-продажба - Държава и право, 1989, № 11, с.100-103.

Законът на дванадесетте таблици и конфликтът между патриции и плебеи. - сп.Съвременно право, 1999, № 4, 102-113; № 5, с.34-46.