ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
ЗА ИЗПИТА
Лекции ВТУ благодарение на Мирослава Славчева
Конспект ВТУ
Лекции ВТУ - i variant
Лекции ВТУ - ii variant
Лекции СУ
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Кадастрален план
Закон за ТСУ - отменен
Закон за Устройство на територията
Закон за Кадастъра и Имотния регистър