ТЪРГОВСКО ПРАВО
Доц.Камелия Касабова
Проф.Огнян Герджиков - преподавател и бивш Председател на Народното събрание
Камелия Методиева Касабова е родена на 24 януари 1957 г. в гр. София.През 1982 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Доктор по право, доцент по гражданско и търговско право в СУ “Св. Климент Охридски”.Специализирала е банково дело в Швейцария, банково и борсово дело в САЩ и търговско право в СУ “Св. Климент Охридски”.Автор е на десетки научни студии и статии в специализирани списания, както и на монографиите “Акции и способи за прехвърляне”, изд. 1999 и 2002 г. и “Облигациите по българското акционерно право”, изд. 2003 г. Съавтор е на книгата “Новите положения в търговското право”, изд. 2000 г.
Професор Огнян Стефанов Герджиков е български юрист и политик, председател на 39-то Народно събрание (2001-2005).
Роден е на 19 март 1946 г. в София. Завършва юридическия факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализира във Виенския университет и в хамбургския институт „Макс Планк“. Професор по търговско право в СУ "Св. Климент Охридски". Автор на монографии и десетки статии в областта на търговското право.
На 5 юли 2001 г. е избран за председател на 39-то Народно събрание. На 4 февруари 2005 ок. 13:00 часа 119 депутати гласуват Герджиков да напусне своя пост и по този начин той е свален предсрочно от длъжността Председател на Народното събрание. Причина за това е активното участие на Герджиков в блокирането на парламентарния контрол върху правителството по повод скандалните опити на вицепремиера Лидия Шулева да осъществи сделка за приватизация на Булгартабак в нарушение на приетата от 39-то НС стратегия. Избиран е два пъри за народен представител от листата на НДСВ. Председател на Парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията в 40-ото Народно събрание. Носител на орден "Стара планина"
Проф.Георги Стефанов - преподавател ВТУ
Проф.Ангел Калайджиев - преподавател СУ
Vs.
Гл.ас. д-р Павел Сарафов 
                       ПАВЕЛ АТАНАСОВ САРАФОВ
Роден в гр.София. Завършва СУ „Св.Климент Охридски”, Юридически факултет, спец.Право (1987). Асистент във Висшия институт на МВР Симеоново (1988). Специализация в Атинския университет по защита на основните права на човека (1997). Асис­тент в ЮФ на ВТУ (1992). Старши асистент (1997). Главен асистент (2000). Доктор по право (2001).
СТУДИИ И СТАТИИ
Правото на частна собственост като конституционно неприкосновено право. - сп.Съвременно право, 1996, № 6, с.15-25.
Атакуемо ли е прихващане на насрещен дълг срещу търговско дружес­тво в ликвидация? (За различията между ликвидация и несъстоятелност). - сп.Търговско право, 1997, № 4, с.16-23.
Защита на кредиторите при преобразуване на търговски дружества. - сп.Търговско право, 1998, № 5, с.3-11.
Може ли косвено представителство да възниква чрез пълномощно? -(Относно косвеното представителство по Закона за митниците и правилни­ка за неговото приложение). - сп.Търговско право, 1999, № 4, с.68-75.
Ограничения при упражняване на правото на собственост. - сп.Съвременно пра­во, 1999, № 1, с.40-49.
Съсобственост между частна и публична собственост. - сп.Собственост и право, 2000, № 5, с.5-12.
Допустимост и правна сила на договорните клаузи за непрехвърлимост на собствеността. - сп.Търговско право, 2001, № 2, с.70-82.
Още веднъж за правната същност на ипотеката. - В: Правни изследва­ния в памет на проф. Иван Апостолов, С, 2001, 305-323.
Понятието „собственост" според Конституцията. - сп.Съвременно право, 2001, № 6, с.7-17.
Особености на собствеността като субективно вещно право. - сп.Съвременно пра­во, 2002, № 6, с.30-40.
Собствеността като основно право на личността. - сп.Съвременно право, 2002, № 2, с.65-77.
Публичната и частната собственост като видове право на собственост. - сп.Правна мисъл,  2003, №2
ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
Правото на собственост и неговите ограничения. - СУ. Юридически фа­култет. 2001
Гл.ас. д-р Янка Тянкова
Родена в гр.Пловдив (1964). Завършва ВТУ - специалност “История” (1986 ) и Юридически факултет - специалност “Право” (1999).
Преподавател във ВТУ от 2000г. Редовен асистент по Гражданско и семейно право в ЮФ на ВТУ (2001), старши асистент (2003), главен асистент (2006). Доктор по право (2010).

Член на УС на сдружение Правна клиника за извънсъдебно разглеждане на спорове (2006). Председател на сдружение Център по медиация (от 2006). Член на УС на НСЮ (2005-2008). Член на Академически съвет (2006- 2010). Член на ФС на ИЮФ, ЮФ.
Четени курсове  Търговска несъстоятелност; Медиация; Търговско право; Основи на правото; Нормативно-правна уредба в туризма; Семейно право; Клинично обучение; Конкурентно право.

Област на основни научни интереси: Търговско право, Гражданското право, Търговска несъстоятелност, Медиация, Конкурентно право, Клинично обучение.
Ст.ас. д-р Йордан Баланов
Роден в гр. Горна Оряховица (1971). Завършил Юридическия факултет на ВТУ (2000). Преподавател по Гражданско право (обща част) в ЮФ на ВТУ от 2001г. Асистент (2001), старши асистент (2004)

Област на основни научни интереси: Гражданското право