[Официален сайт] [Кариера] [Виртуален банков клон]
Профил на Банката Корпоративен статус

Първа инвестиционна банка е акционерно дру-жество, регистрирано от Софийски градски съд с решение от 8.10.1993 г.
Банката притежава пълен банков лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина.
Първа инвестиционна банка е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и лицензиран инвестиционен посредник.

Съучастия и членство в организации:
• Асоциация на търговските банки;
• Българска фондова борса;
• Централен депозитар;
• Банкова организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА);
• Банксервиз;
• Системата за брутен сетълмент в реално време (РИНГС);
• MasterCard International;
• VISA International;
• S.W.I.F.T.;
• Агент на MoneyGram;
• Агент на Експрес-М;
• Агент на Easypay.

Дъщерни дружества
Първа инвестиционна банка има три дъщерни дружества:

First Investment Finance B.V. (Холандия) – дружество със специална инвестиционна цел, изцяло притежавано от ПИБ.

Дайнърс клуб България АД – представителство за България на Дайнърс клуб Интернешънъл, занимаващо се с издаване на кредитни карти и обработване на плащания. Банката притежава 80% от капитала на дружеството.

First Investment Bank – Albania Sh.a (Албания) – дружеството е създадено през април 2006 г. и е в процес на получаване на лиценз за осъществяване на банкова дейност на територията на Република Албания.

Пазарна позиция

• Сред водещите банки в международните разплащания и търговското финансиране;
• Сред водещите банки в картовия бизнес;
• Второ място по брой на инсталираните АТМ терминали;
• Трето място по брой ПОС терминали;
• Трето място по кредити на фирми;
• Пето място по активи;
• Пето място по ипотечни кредити на граждани;
• Шесто място по депозити от фирми и граждани.

Пазарен дял
• 13% от презграничните операции (входящи и изходящи) – инструменти за търговско финансиране;
• 7.5% от банковите активи в България;
• 7.7% от кредитите на фирми и граждани;
• 4.7% от потребителските кредити;
• 6.7% от ипотечните кредити;
• 6.0% от депозитите на нефинансови институции и граждани;
• 14.7% от ATM терминалите;
• 14.0% от ПОС терминалите.
Бележка: Пазарните позиции и дялове са определени въз основа на данни от БНБ, БОРИКА и SWIFT.

Кореспондентски отношения
ПИБ поддържа кореспондентски отношения с над 500 банки от целия свят. Тя е сред водещите банки в областта на международните преводи и търговско финансиране.

Клонова мрежа
Към 31.12.2006 г. ПИБ има общо 107 клона и офиса: централа, 102 клона и офиса, покриващи територията на страната, четири клона в чужбина – един в Кипър и три в Албания.

Отличия 2006 г.
• През септември Първа инвестиционна банка беше отличена със сертификат от VISA International за реализиран обем на плащания с карти VISA;
• Банката бе включена в каталога Superbrands с най-престижни търговски марки на 2006 – 2007 г.;
• През декември Българският олимпийски комитет връчи на ПИБ Спортен Икар за най-голям принос в областта на спорта в България;
• Цеко Минев, акционер-учредител на ПИБ, бе удостоен с награда за цялостен принос в развитието на националната икономика за 2006 г. Той бе номиниран за приза "Мистър Икономика“ в ежегодния конкурс на списание "Икономика“;
• Първа инвестиционна банка беше отличена с голямата награда "Офис на годината 2006”.
Обратна връзка
Вашите мнения, препоръки и въпроси отправяйте на следните e-mail адреси: Фронт-офис:
front@fibank.bg
Картови разплащания: cards@fibank.bg
Кредитиране (физически лица): retail@offices.fibank.bg
Кредитиране (фирми): credits@fibank.bg
Виртуален банков клон e-bank@fibank.bg
Администрация и човешки ресурси: staff@fibank.bg
Маркетинг, реклама и връзки с обществеността: marketing@fibank.bg

По-подробна информация за връзка с нас - в страницата за нашите клонове в София и цялата страна.