[Официален сайт] [Интернет банкиране] [Работа]
MKB Unionbank e една от най-добре управляваните и най-добре позиционираните банки в страната. Има пълен банков лиценз и е упълномощена да извършва всички банкови операции, разрешени от българското законодателство. Оторизирана е от Министерство на финансите за обслужване на разпоредители с бюджетни средства. На 3 май 2006г. бе подписано споразумение, по силата на което унгарската МКБ Банк, част от групата на Байерише Ландесбанк , закупи 60% от акционерния капитал на Юнионбанк. Европейската банка за възстановяване и развитие запазва участие от 6%. Частните акционери, основатели на кредитната институция, запазват 34% от дяловете.  MKB Bank е третата по големина банка в Унгария като сума на активите. Към края на 2005 год. консолидираните общи активи, изчислени в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност ( IFRS ), възлизат на 13.1 млрд. лв. (6.7 млрд. евро). MKB Bank е универсална банка с четири основни дейности: корпоративно и институционално банкиране, финансиране на проекти, обслужване на малки и средни предприятия, банкиране на дребно и парични и капиталови пазари. MKB Bank е лидер на унгарския пазар на обслужване на местните компании и играе сериозна роля при финансирането на проекти, на недвижими имоти и при структурното финансиране. През последните няколко години в съответствие с новата си стратегия MKB Bank предприема динамична експанзия в сектора за обслужване на малките и средни предприятия и банкирането на дребно.  Към края на 2005 год. 89.61% от акционерния капитал на MKB Bank се притежават пряко от Bayerische Landesbank, една от водещите банки в Германия и Банка № 1 на Бавария. Общите консолидирани активи на групата BayernLB към 30 септември 2005 год. възлизат на 356.8 млрд. евро, а общият размер на капитала е 16.7 млрд. евро.  Мениджърският екип на MKB Unionbank е с доказан авторитет във финансовата сфера. Членовете му споделят общи ценности и стратегически цели През 2006 г. MKB Unionbank отчита добро изпълнение на заложените цели за динамика и нарастване на бизнеса, като цяло. Банката запази установената тенденция за устойчив растеж и в края на годината нейните активи достигнаха 602,4 лн. лв., с което е отчетен ръст от 27 % спрямо 2005 година. В края на миналата година клиентите на банката вече са близо 60 хиляди, а отпуснатите кредити – нетно 351.3 млн.лв. при отчетен ръст от близо 28%. Привлечените средства се увеличиха с 55.5% до 486 млн. лв. Независимо от засилена та междубанкова конкуренция и протичащият процес на преструктуриране в банката, в резултат на провежданата политика и постигнатата бизнес активност през 2006 година, MKB Unionbank отчита следните позиции в банковата система на страната:
Показател 2006 2005
Дял от активите на банковата система 1,43% 1,44
Дял от предоставените кредити 1,57% 1,5 2%
Дял от депозитите от небанкови клиенти 1,66% 1, 43%
Към 31 декември 2006 година MKB Unionbank има 743 служители, които работят в 47 клона, офиси и изнесени работни места, покриващи основни центрове на територията на България. Банката се стреми да предложи на своя екип постоянно подобряваща се работна среда, подкрепа за усъвършенстване на квалификацията и за постигане на професионалните им цели чрез обучения и допълнителни стимули.  Приоритет на MKB Unionbank е качеството на предлаганите услуги. Служителите на банката са и финансови консултанти, предлагащи индивидуални , ефективни решения за своите клиенти.  MKB Unionbank е универсална търговска банка с голямо разнообразие в своето продуктово предлагане:  Разплащателни сметки, безсрочни и спестовни влогове  Преводи в национална и чуждестранна валута  Умна сметка – автоматично плащане на комунални сметки по дебитна карта  Експресни международни преводи “MoneyGram”  Б ързи парични преводи в лева Експрес М  Високолихвени срочни депозити  Детски влог  Краткосрочни депозити – 7,14,30 дневни  Картови продукти - национална дебитна карта, м еждународни карти Visa Electron и Visa Classic , кредитна карта Америкън Експрес  Кредитиране на малки и средни предприятия  Кредити за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми енергийни източници  Кредитиране срещу залог на складови записи  Кредитен пакет за медици 'Здраве'  Ипотечни кредити  П отребителски кредити  Акредитиви и гаранции  Търговско финансиране  Документарни разплащания  Сделки с ценни книжа и валута  Система за електронно банкиране "Winbanking"  Интернет банкиране  Плащане на такси за неимигрантски визи за САЩ и Канада  Продуктовата гама на Банката е насочена към клиенти от всички сектори на икономиката в България. Тя обслужва част от големите компании, извършващи дейност в България, както и малки и средни предприятия, граждани и домакинства и бюджетни предприятия.  MKB Unionbank развива банкиране на дребно и активно работи с малкия и среден бизнес. От специализирана банка за корпоративни клиенти през предходните години тя все повече навлиза в нови пазарни ниши, създавайки комплексни и специализирани банкови продукти за своите клиенти. Устойчиво се увеличава клиентската база в условията на конкурентния български банков пазар като броят на обслужваните от банката клиенти през миналата година се увеличи с 34,15 %. За това допринасят нарасналото доверие, нейната гъвкавост и иновативност. Мениджмънтът на банката и нейните служители непрекъснато създават и въвеждат нови продукти и услуги, съвременни технологии и все по-високи стандарти на обслужване, които станаха част от изискванията за бизнес поведение към клиентите в цялата система на МКБ Юнионбанк. Банката отдели сериозно внимание и ресурси за усъвършенстване на информационната си система в съответствие със съвременните технологии и организация на работа.  Израз на висока оценка за дейността на дружеството е подписаният през м. декември 2005 г. договор за кредит с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за сумата от 3 млн. евро със срок на погасяване 7 години, предназначен за подпомагане и финансиране на проекти на микро, малък и среден бизнес в България.  Разплащания и търговско финансиране MKB Unionbank извършва разплащания в национална и чуждестранна валута при високо качество и бързина. Банката предлага обработка и на всички видове документарни акредитиви, банкови гаранции, документарни инкаса. Развитата й кореспондентска мрежа – над 700 банки и техни клонове в над 90 държави осигурява изпращане и получаване на валутни преводи и документарни инструменти практически към и от всяка точка на света.  Споразумението за търговско финансиране с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) дава възможност на MKB Unionbank да открива по нареждане на клиентите си акредитиви с разсрочено плащане или издава гаранции, обезпечаващи разсрочено плащане, потвърдени от първокласни банки, на базата на подписано кредитно споразумение със своите клиенти без да изисква депозиране на парични средства като обезпечение .  MKB Unionbank работи по програмата на ЕБВР за търговско финансиране и като "потвърждаваща" банка по акредитиви и гаранции, получени от участващи в програмата банки. В тези случаи Банката предлага на своите клиенти откупуване на вземанията им по документарните инструменти при изгодни условия. Тя има много добро сътрудничество в областта на търговското финансиране и с други банки като: American Express Bank, Commerzbank AG, Credit Lyonnais, Citibank.  Сделки с ценни книжа и валута В качеството си на лицензиран инвестиционен посредник и първичен дилър, MKB Unionbank предлага и сделки с всички видове левови и валутни облигации на България – на първичен и вторичен пазар, сделки на БФБ с корпоративни ценни книжа и посредничество при сключване, информационни меморандуми и проспекти за публично предлагане на акции и облигации, сделки с компенсаторни инструменти, репо сделки с български и чуждестранни ценни книжа.  Кредитиране Традиционно силна в корпоративното банкиране, въпреки голямата конкуренция, MKB Unionbank успя да запази добър пазарен дял при корпоративните кредити. Банката притежава богат опит в управлението на оборотни и инвестиционни кредити, както и финансови инструменти като револвиращи кредити, овърдрафти, сконтови операции, улеснения с кредитен характер – гаранции, акредитиви, авали и други. Стратегията й е насочена към увеличаване дела на малките и средни предприятия в своя портфейл. Кредитните експерти са висококвалифицирани. В тяхно лице бизнес клиентите срещат един професионален партньор с богат опит.  Продължава тенденцията на нарастване на кредитния портфейл на корпоративни клиенти, като се запазва преимущественото финансиране на малки и средни предприятия - техният относителен дял е около 70% от всички отпуснати кредити. Отрасловата структура на кредитния портфейл не показва концентрация на отделни отрасли и няма индикация за отраслов риск на портфейла.  Банката е изградила отлични партньорски взаимоотношения с престижни международни институции, с които работи активно по специализирани програми за кредитиране. Основни те източници за финансиране на малки и средни предприятия са:
27.06.2005 г. Подписване на договор за кредитна линия в размер на 5 млн. евро с IFC, една от институциите от Групата на Световната Банка, насочена към частния сектор. Заемът е предназначен за последващо кредитиране на малките и средни предприятия в страната.
11.01.2005 г. Подписване на договор за 4-годишна кредитна линия с Black Sea Trade and Development Bank в размер на 5 млн. евро за финансиране на малки и средни предприятия.
16.03.2004 г. Подписване на Договор за заем с European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) в размер на 3 млн. евро за срок от 6 години с цел финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.
20.11.2003 г. Подписване на две кредитни линии с германската банка KfW за финансиране на малки и средни предприятия на обща стойност от 6.6 млн. евро и съответно за срок от 3 и 5 години.
23.06.2003 г. Подписване на краткосрочен Договор за заем между ТБ “Юнионбанк” АД и Black Sea Trade and Development Bank в размер на 2 млн. щ.д. за финансиране на малки и средни предприятия.
29.10.2002 г. Подписване на договор с IFC за 7-годишна кредитна линия на стойност 5 млн. щ.д.
11.07.2001 г. Подписване на Договор за заем в размер на 1.5 млн. евро с EBRD по Програма за кредитиране срещу складови записи.
11.04.2001 г. Подписване на Договор за заем с Black Sea Trade and Development Bank по Програма за търговско финансиране за български износители.
30.11.2000 г. Подписване на Договор с EBRD по Програма за гарантиране на търговско финансиране.
25.07.2000 г. Подписване на 5-годишен Договор за заем за 3 млн. евро с EBRD по нейна съвместна програма с Европейския съюз с цел кредитиране на малки и средни предприятия. На 21.12.2001 г. към Договора беше подписан анекс, съгласно който размерът на заема беше увеличен с нови 3 млн. евро, а срокът – с още година и половина.
16.11.1999 г.Подписване на договор с Българска народна банка за обслужване на кредитна линия по програма на германската банка KfW за развитието на сектора на малки и средни предприятия.
Банката активно развива кредитирането на физически лица. Предлага пълна гама кредитни продукти - ипотечни, потребителски и кредити овърдрафт по картови сметки, целящи задоволяването на клиентските нужди от качествени банкови продукти. За да бъде в конкурентна позиция на банковия пазар и с оглед повишаване на своите предимства, МКБ Юнионбанк непрекъснато усъвършенства своите кредитни продукти, като предлага атрактивни условия по тях. Във всички офиси на Банката има изградени екипи по продажби, където в индивидуален разговор с консултант може да се получи информация за предлаганите кредити. През 2006 г. кредитният портфейл към физически лица за поредна година нарастна 2,5 пъти и достигна 8,4% от общия портфейл на банката. Добре балансираната му структура е изразена в почти еднаквото процентно съотношение между ипотечни (58%) и потребителски кредити (42%). Привлечени средства През 2006 г. бизнес активността по отношение на корпоративните клиенти доведе до съществено надвишаване на планираните цели за привличане на средства от този клиентски сегмент. Общият размер на депозираните средства надхвърли 312 млн. лв., като отчетеното нарастване е с 58 %. Привлечените средства от този сегмент включваше привлечени средства от корпоративни клиенти за 276,4 млн. лв., 11,8 млн. лв. средства от бюджета и 23,8 млн. л в . от други клиенти. В състава им преобладаваха средствата в евро – 48,8%, следвани от тези в левове – 40,9% и щ.д. – 10,3%. Пазарният дял на депозитите от корпоративни клиенти достигна 2,65 %, отбелязвайки увеличение от 0,22 % спрямо 2005 г. В резултат на извършената промяна в лихвена политика от второто полугодие, з начителен ръст отбелязаха депозитите на виждане (39 , 5%) , като най-бързо са нараствали средствата в щ.д. – с 90%, следвани от тези в левове – с 52%.  Въпреки променената насоченост на лихвена политика, ориентирана към преимуществено набиране на безсрочни ресурси, през годината с висок темп нараснаха и срочните депозити от фирми – с близо 75 на сто, като заеха 55 на сто в общата сума на привлечените средства от фирми. В тяхната структура по-висока динамика отбелязаха Бизнес депозитите, чиято сума беше близо три пъти по-голяма отколкото през предходната година. Традиционно висок остана и интересът към Юнион депозитните продукти, като сумата инвестирана в тях беше близо два пъти по-висока от предходната година.  Увеличението на депозитите от граждани и фирми е оценка за качеството на банковото обслужване, за доверието и репутацията на Банката сред населението. Картови продукти и услуги През 2006 година броят на издадените нови местни дебитни карти от Банката e нараснал с 68% в сравнение с 2005 година. През 2006г. броят на инсталираните ПОС терминали при търговци е повече от два пъти по-голям от 2005 г. Броят на ПОС терминалите при търговци, приемащи плащания и с международни карти през 2006г. заема 75% от общия брой. За сравнение с 2005 г. АТМ мрежата през 2006 г. е почти удвоена. През месец септември 2006 г. стартира издаването на международни кредитни карти Visa Classic с частично и пълно погасяване. През същия месец бе започнат проекта Visa Gold международна карта.
Централно Управление

СОФИЯ бул. “Тотлебен” 30-32, Централа: 02/ 915 33 33,
Телекс: 23 570, 23 571 unbs bg
SWIFT BIC: CBUNBGSF,
REUTERS dealing code: UNBS
Електронна поща:
unionbank@unionbank.bg 

[MKB Hungary site]
[Bayerishe Landesbank]