Изчисляване на месечни погасителни (анюитетни) вноски по заеми с фиксирана лихва

www.bglegis.com


Изчисляване на месечни погасителни (анюитетни) вноски по заеми с фиксирана лихва:

Дължима сума:

Брой периоди:

Вид на периода:

Лихва за един период:

Вид на лихвата:


>