ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Обн. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.24 от 14 Март 1995г., изм. ДВ. бр.49 от 30 Май 1995г., изм. ДВ. бр.65 от 21 Юли 1995г., изм. ДВ. бр.90 от 24 Октмври 1996г., доп. ДВ. бр.122 от 19 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.33 от 24 Март 1998г., изм. ДВ. бр.130 от 5 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.154 от 28 Декември 1998г., доп. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., изм. ДВ. бр.85 от 17 Октмври 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2003г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация.

 

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. Те се създават за изпълнение на възложените им със закон или с решение на общинския съвет функции и компетенции.

(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) В общините се избират общински съвети и кметове на общини.

(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) В кметствата се избират кметове на кметства.

(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) В Столичната община и в градовете с районно деление се избират кметове на райони.

 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.)

 

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) При създаване на нова община изборите за общински съвет и кмет на общината се произвеждат в тримесечен срок от обнародването на указа на Президента на Републиката.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) В случаите по ал. 1 областният управител назначава временен кмет, чиито правомощия се прекратяват с избирането на кмет на общината.

 

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.)

 

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

 

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.)

 

Чл. 8.  (1) (Изм. - ДВ, бр. 24  и  65 от 1995 г.) Столичната община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

 

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общините могат да се сдружават на доброволен принцип за решаване на проблеми и задачи от общ интерес.

(2) За защитата на своите общи интереси и за поддържане и развитие на местното самоуправление общините могат да създават национално сдружение и регионални сдружения.

(3) Националното сдружение на общините има право да:

1. представлява своите членове пред държавните органи;

2. разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление;

3. подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната в частта му за общините;

4. осъществява контакти и взаимодействия със сродни организации от други страни, както и да членува в международни сдружения;

5. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) осъществява и други функции, определени със закон и с учредителния акт.

(4) Правата по ал. 3 се упражняват при условие, че в националното сдружение членуват над две трети от общините в страната.

 

Глава втора.

ОБЩИНА

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Територия на общината е територията на включените в нея населени места.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Спорове за землищните граници между населени места се решават от съда.

 

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.)

 

Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Всяка община носи името на населеното място, което е неин административен център с изключение на случаите, в които административният център е разположен в друга община, на която дава това наименование.

 

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Жители на общината са всички граждани, които имат постоянен адрес на територията й.

 

Чл. 14. Общината е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет.

 

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни райони, кметства, населени места или в части от тях и определя функциите им.

 

Чл. 16. Общините могат да определят свои символи и почетни звания съобразно закона.

 

Чл. 17. (Изм.  и доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) (1) Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. образованието;

4. здравеопазването;

5. културата;

6. благоустрояването и комуналните дейности;

7. социалните услуги;

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

10. развитието на спорта, отдиха и туризма.

(2) Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.

(3) Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със закон.

(4) Разходите за произвеждането на местен референдум и общо събрание на населението се поемат от общинския бюджет.

(5) Разходите за произвеждане на местен референдум по инициатива на държавен орган се поемат от държавния бюджет.

 

Глава трета.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 65 ОТ 1995 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 1999 Г.)

Чл. 18. (Изм. и доп.  - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона.

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Общинският съвет се състои от избраните общински съветници.

(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.)

 

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Броят на общинските съветници се определя, както следва:

1. при население на общината до 5000 души - 11 съветници;

2. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) при население на общината до 10 000 души - 13 съветници;

3. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) при население на общината до 20 000 души - 17 съветници;

4. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) при население на общината до 30 000 души - 21 съветници;

5. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) при население на общината до 50 000 души - 29 съветници;

6. (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) при население на общината до 75 000 души - 33 съветници;

7. (Предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) при население на общината до 100 000 души - 37 съветници;

8. (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) при население на общината до 160 000 души - 41 съветници;

9. (Предина т. 7, изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) при население на общината над 160 000 души - 51 съветници;

10. (Предина т. 8 - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) за Столичната община - 61 съветници.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Отнасянето на общините към съответните групи по ал. 1 се извършва в съответствие с броя на населението в тях, въз основа на регистрите за населението, водени от общинските администрации.

 

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишен текст на ал. 1 - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17, както и на други дейности, определени със закон.

(Ал. 2 отм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.)

 

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;

4. (доп. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) избира и освобождава кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление;

5. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;

6. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;

7. (изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) определя размера на местните такси;

8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;

9. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в тях;

10. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон;

11. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

12. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;

13. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

14. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

15. (изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

16. създава райони и кметства  при условия и по ред, определени със закон;

17. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

18. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

19. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;

20. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

21. одобрява символ и печат на общината;

22. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) (1) Общинският съвет може да избира обществен посредник.

(2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

(3) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.

(4) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

 

Чл. 22. (1) (Изм.  - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител и на кмета на общината в 7-дневен срок. Всички актове на общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и/или чрез Интернет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане.

(3) (Отм., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 1998 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) За нарушаване на наредбите могат да се предвидят наказания глоба в размер до 500 лв., при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.

(4) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата.

(5) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Административнонаказателното производство се осъществява по реда на Закон за административните нарушения и наказания.

 

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

(2) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

1. по негова инициатива;

2. по искане на една трета от общинските съветници;

3. по искане на една пета от избирателите на общината;

4. по искане на областния управител.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) В случаите по ал. 2, т. 2, 3 и 4 председателят на общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.

(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет провежда заседанието за избор на кметове на райони в Столичната община и в градовете с районно деление в 14-дневен срок от конституирането си.

(6) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конституирането на новоизбрания общински съвет.

 

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет може да избере един или повече заместник-председатели на съвета. Условията и редът за избиране и правомощията на заместник-председателя се уреждат в правилника по чл. 21, ал. 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка;

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1.

(4) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от избран съветник или от заместник-председател, ако има избран такъв.

 

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Председателят на съвета:

1. свиква съвета на заседание;

2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;

3. ръководи заседанията на съвета;

4. координира работата на постоянните комисии;

5. подпомага съветниците в тяхната дейност;

6. представлява съвета пред външни лица и организации.

 

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., предишен текст на чл. 26 - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет определя възнаграждение на председателя в зависимост от големината на общината и обема на работата, която извършва.

(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

 

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно. Ако в продължение на 6 месеца общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се прекратяват с решение на общинската избирателна комисия и в тримесечен срок се произвеждат нови избори за общински съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Заседанията на общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 20 и по чл. 21а, ал. 3 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.).

 

Чл. 28. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) (1) Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.

(2) Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места.

(3) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилника по чл. 21, ал. 3.

 

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) За всяко заседание на общинския съвет се води протокол. Съветниците имат право в седемдневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправки в него. При спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание.

 

Чл. 29а. (1) (Нов - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишен текст на чл. 29а - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация.

(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) В структурата на общинската администрация се създава звено, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет. Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

 

Глава четвърта.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Общинските съветници продължават да изпълняват своите функции до полагането на клетвата от новоизбраните общински съветници.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Законността на избора на общинския съветник може да се обжалва пред окръжния съд в 14-дневен срок от деня на избора.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1. при поставяне под запрещение;

2. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) при подаване на оставка пред общинския съвет;

4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си за повече от три месеца, с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците;

6. при смърт;

7. (нова - ДВ, бр. 154 от 1998 г.) при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на местожителството;

8. (нова - ДВ, бр. 154 от 1998 г.) при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Решението по ал. 4, т. 5 може да се обжалва пред окръжния съд в 14-дневен срок.

(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 154 от 1998 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Предсрочното прекратяване на пълномощията по ал. 4, т. 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 се обявява пред общинския съвет от неговия председател.

 

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

 

Чл. 32. (1) На първото заседание общинският съветник полага следната клетва:

"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от... община и да работя за тяхното благоденствие."

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общински съветник, който не положи клетва по неуважителни причини и не подпише клетвена декларация в 30-дневен срок от решението на избирателната комисия, загубва мандата си.

(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Решението на общинския съвет по ал. 2 може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред окръжния съд, а за София - Софийския градски съд, който разглежда и се произнася по жалбата в тридневен срок. Решението на съда е окончателно.

 

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Общинският съветник има право:

1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;

2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) да отправя питания към кмета. На питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако съветът реши друго;

5. (отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

 

Чл. 34. (1) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Размерът на възнаграждението на общинския съветник се определя с правилника по чл. 21, ал.  3.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) За времето, през което изпълнява задълженията си по този закон, общинският съветник получава неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет.

(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съветник няма право да участва в ръководствата на търговски дружества с общинско участие (като директор или управител, заместник-директор, заместник-управител или като контрольор, член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите).

 

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Трудовото правоотношение с общински съветник не може да бъде прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда.

 

Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съветник е длъжен:

1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на постоянните комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Ако общински съветник не участва в три поредни заседания на общинския съвет или в общо пет заседания на общинския съвет без уважителни причини, по предложение на председателя общинският съвет приема решение за прекратяване на неговите пълномощия.

 

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

 

Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 1995 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.)

 

Чл. 37б. (Нов - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) По решение на общото събрание на населението в кметствата могат да бъдат избирани кметски съветници при условия и по ред, определени с правилника по чл. 21, ал. 3. Те подпомагат кмета при изпълнение на функциите му по чл. 46.

 

Глава пета.

КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината.

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Кметът на общината, както и кметовете на кметства се избират пряко от населението при условия и по ред, определени  със закон.

(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) В населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи кметски наместници.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Пълномощията на кметовете на общини, кметовете на райони и кметства възникват от деня на полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1. Клетвата се полага на първото заседание на новоизбрания общински съвет.

(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Кметовете продължават да изпълняват своите функции до полагането на клетвата от новоизбраните кметове.

(6) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.

(7) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Кметовете на общини, райони и кметства имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.

 

Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление се избират от общинския съвет по предложение на кмета на общината за срока на пълномощията на общинския съвет.

 

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Кметът на общината назначава за срока на мандата си един или повече заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните правомощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.

 

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) (1) По предложение на кмета на общината в Столичната община и в градовете с районно деление общинският съвет избира с тайно гласуване с мнозинство повече от половината на общия брой на съветниците кметове на райони.

(2) Ако по реда на ал. 1 не бъдат избрани един или повече кметове на райони, председателят на общинския съвет свиква ново заседание за избор в 14-дневен срок, като кметът на общината може да направи ново предложение не по-късно от седем дни преди заседанието. Новото предложение може да бъде и за кандидат, който не е бил избран.

(3) В случаите по ал. 2 за избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от гласовете на присъстващите съветници.

(4) Ако отново не бъдат избрани един или повече кметове на райони или не постъпи предложение от кмета на общината, общинският съвет избира кметове на райони по предложение на общинските съветници. За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от гласовете на присъстващите съветници.

 

Чл. 39б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.)

 

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Функциите на кмет на населеното място, което е център на общината, се изпълняват от кмета на общината.

 

Чл. 41. (1) (Изм.и  доп.  - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Кметовете на общини, райони и кметства, кметските наместници и заместник-кметовете на общини и на райони не могат да ръководят политически партии или техни структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Кметът на общината участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас.

(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Кметовете на райони и кметства и кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства, населени места и кметските наместници или райони.

 

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г. и бр. 90  от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Пълномощията на кметовете на общини или кметства се прекратяват предсрочно:

1. при подаване на оставка пред общинския съвет;

2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ. бр. 90 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) при трайна невъзможност или при системно неизпълнение на функциите си за повече от три месеца - след решение на общинския съвет с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците.

3. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

4. при смърт;

5. (нова - ДВ, бр. 154 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния адрес в общината или кметството;

6. (нова - ДВ, бр. 154 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината или кметството.

7. (нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) при избирането му за народен представител, министър или областен управител, при назначаването му за заместник-министър или заместник областен управител или когато заеме друга длъжност по трудово или служебно правоотношение;

8. (нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) при нарушаване на забраните по чл. 41, ал. 1 - с решение на общинската избирателна комисия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) При предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината или на кметството функциите му до произвеждането на избори се поемат по решение на общинския съвет от заместник-кмет на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметство. Ако няма заместник-кмет на общината, такъв се избира по предложение на съветниците.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

 

Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) (1) Пълномощията на кметовете на райони се прекратяват предсрочно:

1. при подаване на оставка пред общинския съвет;

2. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на района;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за престъпление от общ характер;

4. при смърт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) Пълномощията на кметовете на райони могат да бъдат прекратени предсрочно по предложение на кмета на общината или от половината от общинските съветници. Решението на общинския съвет се взема с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците.

(3) При предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на район в едномесечен срок общинският съвет избира нов кмет на район по реда на чл. 39а.

 

Чл. 42б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.)

 

Чл. 42в. (Нов - ДВ, бр. 69 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.)

 

Чл. 43. (1) Кметът на общината назначава безсрочно секретар на общината.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование. За него важат изискванията на чл. 41, ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Секретарят на общината:

1. организира дейността на общинската администрация;

2. отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите;

3. организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;

4. отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;

5. отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;

6. следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината;

7. отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;

8. подготвя и организира местните референдуми.

 

Чл. 44. (1) Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. (доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1; Той има право да отменя техните актове.

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) организира и провежда дейността по защитата на населението при бедствия и аварии;

12. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

13. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2000 г.) изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние кметските наместници, и на други длъжностни лица от общинската администрация;

14. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

15. (нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;

16. (нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.

(2) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Заповедите по ал. 1, т. 4 могат да се обжалват от началниците на съответните полицейски служби пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не спира изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и не подлежат на обжалване.

(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

 

Чл. 45. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет може да отмени актове на кмета, издадени в нарушение на неговите решения по чл. 21. Отмяната се извършва на следващото заседание, но не по-късно от два месеца от издаването на акта.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Кметът на общината може да оспори решение на общинския съвет, когато то противоречи на интересите на общината или нарушава законите. Оспорването трябва да се представи писмено в срок от 7 дни от получаване на решението и има отсрочващо действие и се разглежда от общинския съвет на следващото заседание. Ако общинският съвет при повторното разглеждане потвърди решението си, кметът е длъжен да го изпълни или при противоречие със закона да сезира съда. При повторното разглеждане решението се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

 

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., Доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) (1) Кметът на район или кметство:

1. изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;

2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;

4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура;

5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6. (доп. - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

8. (Доп. - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 68, 70, 73, 74, 76, 78 и 80 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

10. представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства.

(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Кметът на района назначава и освобождава заместник-кметовете на района и секретаря на района, а кметът на кметството назначава и освобождава секретаря на кметството.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.)  На кметовете на райони и кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 в зависимост от конкретните особености на общината, районите или кметствата.

 

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Пълномощията на кметските наместници се определят с правилника по чл. 21, ал. 3.

 

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.)

 

Глава шеста.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 48. (1) (Предишен текст на чл. 48, изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии.

(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.

 

Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Постоянните и временните комисии имат за задача:

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

 

Чл. 50. По разглежданите въпроси постоянните комисии приемат предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.

 

Глава седма.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ НА ОБЩИНАТА

Чл. 51. (1) Общината има право на собственост, чийто обхват и начин на придобиване се определят със закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 1998 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Общината може да осъществява стопанска дейност, да създава общински предприятия и да участва в съвместни форми на стопанска дейност при условия и по ред, определени със закон.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Общината може да влага в стопанска дейност имоти и свободни парични средства с изключение на целевите субсидии от държавния бюджет.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) Общината може да участва само в такива форми на стопанска дейност, в които отговорността й не надвишава размера на дяловото й участие.

 

Чл. 52. (1) Общинският съвет съставя самостоятелен бюджет на общината, извън републиканския, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата, разпределяни между общините по критерии, определени със закон.

(Ал. 2 и 3 отм. - ДВ, бр. 33 от 1998 г.)

(4) Общината има право да емитира облигации.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.).

(6) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.).

 

Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 1998 г.)

 

Чл. 54. (1) Разходите на общината се правят за покриване на местни потребности, както и за нужди, възникнали в изпълнение на държавни функции.

(2) Разходите за изпълнение на държавни функции се покриват от републиканския бюджет.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) Общинският съвет може да подпомага с финансови средства общински предприятия и търговски дружества с общинско участие, чиято дейност е свързана със задоволяване потребностите на населението.

 

Чл. 55.-58. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 1998 г.)

 

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2002 г.) (1) По решение на общинския съвет в общината може да се създаде общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия.

(2) Средствата в общинските гаранционни фондове за малки и средни предприятия по § 3 от допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол се използват за покриване на част от кредитния риск в размер до 50 на сто от стойността на кредитите. Общинските съвети приемат и публикуват правилници за условията и реда за разходване на средствата във фондовете.

 

Глава осма.

ОКОЛИЯ

Чл. 59-67. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

 

Глава девета.

ОБЛАСТ

(Отм. - ДВ, бр. 130 от 1998 г.)

Чл. 68. - 72. (Отм. - ДВ, бр. 130 от 1998 г.)

 

Чл. 73. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

 

Глава десета.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ

Чл. 74-75. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

 

Глава единадесета.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

 

§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

 

§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)

 

§ 5. Този закон отменя:

1. Закона за народните съвети (обн., Изв., бр. 95 от 1951 г.; изм., бр. 60 и 68 от 1953 г., бр. 100 от 1955 г., бр. 3, 37 и 54 от 1956 г., бр. 30, 71 и 74 от 1957 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 22 от 1959 г.; ДВ, бр. 47 от 1964г., бр. 54 от 1969 г., бр. 35 от 1972 г., бр. 32 от 1977 г., бр. 97 от 1978 г., бр. 52 и 65 от 1980 г., бр. 97 от 1987 г., бр. 72 и 88 от 1990 г.).

2. Правилника за наредбите по чл. 12а от Закона за народните съвети (обн., ДВ, бр. 3 от 1965 г.; изм., бр. 39 от 1978 г.)

3. Наредбата за прилагане на чл. 41 от Закона за народните съвети относно заплащане трудово възнаграждение и командировъчни пари на съветниците и членовете на постоянните комисии (обн., ДВ, бр. 64 от 1966 г.; изм., бр. 60 от 1980 г.).

4. Закона за създаване на административно-териториални единици - области (обн., ДВ, бр. 65 от 1987 г.; изм., бр. 45 от 1989 г.).

5. Закона за народните представители и народните съветници относно правния статут на общинските съветници в частта му за общинските съветници (обн., ДВ, бр. 32 от 1977 г.; изм., бр. 72 от 1981 г., бр. 27 и 87 от 1986 г.)

6. Указа за поръченията на избирателите (ДВ, бр. 12 от 1978 г.).

7. Указ № 296 за правомощията на районните народни съвети по чл. 5, ал. 4 от Закона за народните съвети (ДВ, бр. 19 от 1979 г.).

 

§ 6. Изменения в други закони:

1. В Закона за собствеността (обн., Изв., бр. 92 от 1951 г.; изм., бр. 12 от 1958 г., бр. 90 от 1960 г.; ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 54 и 87 от 1974 г., бр. 55 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 14 и 91 от 1988 г., бр. 38 от 1989 г. и бр. 31 от 1990 г.) чл. 6 се изменя, както следва:

"6. Държавна собственост е имуществото, обявено от Конституцията и законите за изключителна нейна собственост, както и имуществото, което тя придобива.

Общинска собственост е имуществото:

1. предоставено със закон в собственост на общините или включено в уставния фонд на общинските фирми;

2. придобито със средства от общинския бюджет или със средства по извънбюджетна сметка на общината;

3. изградено с доброволен труд и парични средства на населението;

4. придобито със заеми, получени и изплащани от общината;

5. подарено или завещано на общинския съвет или отделните  селища;

6. възстановено чрез реституция;

7. преотстъпено безвъзмездно от държавата;

8. прехвърлено в собственост на общините съгласно преходните разпоредби на този закон."

2. Към Закона за Министерство на вътрешните работи (ДВ, бр. 57 от 1991 г.) се създава следният нов член 13а:

"Чл. 13а. Взаимоотношенията на столичната и регионалните дирекции на Министерството на вътрешните работи и на районните полицейски управления с областните управители, околийските управители и кметовете се уреждат със Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за полицията."

 

§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 1995 г.) (1) С влизане в сила на този закон преминават в собственост на общините и следните държавни имоти:

1. водоизточниците, включително подземните и минералните води, които се ползват само от съответната община, заедно с водовземните съоръжения и довеждащите мрежи и съоръжения;

2. язовири, езера и принадлежащите към тях плажове, кариери за инертни и други материали от местно значение;

3. незастроени парцели и имоти в селищните територии, предназначени за жилищно строителство, обществени, благоустройствени и комунални мероприятия, придобити чрез отчуждително производство, с изключение на подлежащите на връщане на предишните им собственици;

4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2000 г.) общинските пътища, улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване;

5. жилищните обекти, изградени по реда на чл. 117 от Закона за териториално и селищно устройство, за оборотни жилища или за социални мероприятия, включително за отдаване под наем на социално слаби семейства;

6. обектите на общинската инфраструктура с местно значение, предназначени за административните потребности на общините, както и за здравно, образователно, културно, търговско, битово, спортно или комунално обслужване;

7. мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на транспортната, енергийната, водоснабдителната, канализационната, съобщителната и инженерно-защитната система, които обслужват само територията на съответната община и не са включени в уставния фонд на търговски дружества.

(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 1995 г.) Не преминава в собственост на общините имущество по ал. 1, което е включено в капитала, уставния фонд или се води по баланса на търговско дружество, фирма и предприятие с държавно имущество.

 

§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет.

 

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 1995 Г.)

 

§ 56. Съществуващите при влизането в сила на този закон щатни бройки към общинските съвети се закриват с прекратяване мандата на общинските съвети, избрани на 13 октомври 1991 Г.

 

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 1999 Г.)

 

§ 45. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон общинските съвети приемат решение за привеждане на административно-териториалното устройство на общините в съответствие със закона.  До приемането на решението на общинския съвет в кметствата, които не отговарят на изискванията по чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България към момента на влизане в сила на този закон, не се произвеждат избори за кмет на кметство.

 

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 119 ОТ 2002 Г.)

 

§ 51. В срок до три месеца от влизането в сила на закона, но не по-късно от приемането на общинския бюджет, общинският съвет приема наредбата по чл. 9. До приемането на наредбата определянето и администрирането на таксите се извършва по досегашния ред.