Застрахователно право
ЗА ИЗПИТА
Сканирани лекции ЮЗУ с грешки от софтуера
Guns - ЮЗУ
Лекции СУ
Лекции ВТУ - от Мирослава Червенкова
Лекции ВТУ 2009 + конспект
Лекции ВТУ няколко полезни теми
Лекции ЗП редовно обучение - От Владко Статев /jafiso/
Лекции ЗП друг вариант - От Владко Статев /jafiso/
Лекции ЗП с липсващи въпроси - От Владко Статев /jafiso/
Конспект ЗП ВТУ от 2010 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Кодекс на застраховането
Доц. д-р Анета Антонова
Родена в Берковица. Завършва СУ „Климент Охридски”, Юридически факултет, спец.Право (1990). Редовна аспирантура в същия факултет (1991). Асистент в ЮФ на СУ (1992) – гражданско и търговско право. Стар­ши асистент в ЮФ (1996). Главен асистент. Доктор по право (2004). Доцент (2010).
Специализация по Търговско право на Германия в Института по германско право при ЮФ на СУ (1992).
Преподавател по гражданско и търговско право в СА “Д.А.Ценов” Свищов (1996-1998).
Преподавател в Юридическия факултет на ВТУ от 1997г.
Четени курсове във ВТУ: Застрахователно право, Гражданско право /обща част/, Банково право
Област на основни научни интереси: гражданско право, търговско пра­во, застрахователно право.
Книги
Събирателно дружество. С, Сиби, 2004, 268 с.
Ликвидация на търговски дружества, С, Сиела, 2009, 358 с.