[Официален сайт] [Интернет банкиране]
Видове
“Токуда Медика Стандарт”
“Токуда Медика Овърдрафт”
Размер
По договаряне:
• от 1 000 лева до 20 000 лева за “Токуда Медика Стандарт”;
• до 10 000 лева за “Токуда Медика Овърдрафт”.
Вид валута
• В лева
Лихвен процент
• 7.5 % на годишна база*
Годишен процент на разходите
• 8.87 % на годишна база, при размер на кредит "Токуда Медика Стандарт" 10 000 лева и срок 36 месеца
Цел на кредита
• Банката не контролира изразходването на средства от кредита
Предварителна оценка
• До 2 работни дни след подаване на пълен комплект от необходимите документи, определени от банката, пълно и вярно попълнени
Разрешаване на кредита
• В рамките до 5 работни дни, след получаването на предварителната оценка и заплащане на таксата за разглеждане
Усвояване на средствата
• Незабавно, по искане на клиента
Срок
• За “Токуда Медика Стандарт”:
По договаряне – до 7 години и при условие, че:
- мъжете няма да бъдат по-възрастни от 65 години, в края на периода на искания от тях кредит;
- жените няма да бъдат по-възрастни от 60 години, в края на периода на искания от тях кредит.
• За Токуда Медика Овърдрафт”:
По договаряне – до 2 години, при условие, че:
- мъжете няма да бъдат по-възрастни от 65 години, в края на периода на искания от тях кредит;
- жените няма да бъдат по-възрастни от 60 години, в края на периода на искания от тях кредит.
На клиента се предоставя възможност за удължаване срока на кредита за нов, до две години, период след договореният срок при спазване на договорните изисквания.
Погасителен план
• За "Токуда Медика Стандарт":
- На равни месечни анюитетни вноски;
- Гратисен период – до 6 месеца.
• За "Токуда Медика Овърдрафт":
- Еднократно в края на договорения период;
- Гратисен период – не се договаря.
Изисквания
• Референция за членство в БЛС/ССБ;
• Договор със Здравната каса или трудов договор;
• Кредитополучателя, в рамките на месеца, следващ този, през който е разрешен кредита, да пренасочи постъпленията си от Здравната каса по сметка в банката;
• Пакет от документи, посочени в молбата за искане на кредита.
Не се изискват
• Банкови референции;
• Прогнозни баланси, ОПР, ПП и бизнес план;
• Удостоверение за дължими вноски към НОИ;
• Други поръчители и гаранции.
Обезпечения
Като обезпечение Банката изисква:
• Запис на заповед за сума от 125% размера на кредита, авалиран от физическото лице(ако кредитополучателят е ЕТ или ЕООД);
• Залог върху вземания по договор със Здравната каса или по трудов договор.
Такси и комисионни
За "Токуда Медика Стандарт":
• За разглеждане на искане за кредит – 50 лева, след получаване на предварителна оценка за съществуването на възможност за получаване на кредит;
• Комисионна за управление – 1,0%, еднократно върху сумата на кредита;
• За промяна в параметри на договора – върху сумата на остатъчния дълг по кредита (по главницата) се начислява еднократна комисионна от 1,0% (но не по-малко от 50 лева).
За "Токуда Медика Овърдрафт":
• За разглеждане на искане за кредит – 50 лева, след получаване на предварителна оценка за съществуването на възможност за отпускане на кредит;
• Комисионна за управление – 1,0%, еднократно при отпускането, върху разрешената сума на кредита;
• Върху неизползваната сума по кредита банката начислява ежемесечно комисионна в размер от 2,0% годишно;
• За промяна в параметри на договора – върху сумата на остатъчния дълг по кредита (по главницата) се начислява еднократна комисионна от 1,0% (но не по-малко от 50 лева).