Законодателна власт
Как законопроектът става закон

Законодателният процес в Народното събрание се осъществява въз основа на Конституцията и на приет от него правилник. Право да внасят законопроекти имат народните представители и Министерския съвет. Това право се нарича право на законодателна инициатива.
Законопроектите се внасят заедно с мотиви към тях, в които вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проектозакона.
В 3-дневен срок от постъпването на законопроекта председателят на Народното събрание го разпределя на постоянните комисии, като определя и коя от тях ще е водеща в обсъждането.
Членовете на постоянните комисии получават законопроекта не по-рано от 48 часа, след което следва обсъждане. Те представят на председателя на Народното събрание и на председателя на водещата комисия мотивирано становище. За първо гласуване докладите по законопроектите се представят не по-късно от два месеца от тяхното внасяне.
Законопроектите, мотивите към тях и докладът на водещата комисия се представят на народните представители поне един ден преди заседанието, в което ще бъдат разгледани. Законопроектите, мотивите към тях и докладът на водещата комисия се представят на народните представители поне един ден преди заседанието, в което ще бъдат разгледани.
Законопроектите се приемат на две гласувания, които се правят в различни заседания. Народното събрание може да реши двете гласувания да се проведат в едно заседание.
При първото гласуване законопроектът се обсъжда в цялост. Когато на първо гласуване са приети повече от един законопроект по една и съща тема, водещата комисия с участието на авторите на законопроектите, изготвят един общ законопроект в срок от 14 дни.
Народните представители могат да правят писмени предложения за изменения и допълнения на приетия на първо четене законопроект в определен от Народното събрание срок.
До 14 дни след изтичането на този срок водещата комисия внася в НС мотивиран доклад с писмените предложения на народните представители и предложенията на комисията.
Народното събрание обсъжда и приема закона на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст.
Приетият закон се изпраща на Президента на Република България за издаване на указ за обнародване.
Президентът на Република България може да върне закона за преразглеждане.Президентът на Република България издава указ за обнародване на закона.
Законът се обнародва в Държавен вестник и влиза в сила след 3 дни, освен ако в самия закон не е определен друг срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 41 НС
Цецка Цачева Данговска
Последни законопроекти - за изменение и допълнение на :