[Официален сайт] [Интернет банкиране] [Работа]
История 

Учредители на Банката са Централният кооперативен съюз, регионалните кооперативни съюзи и повече от 1100 кооперативни организации. В началото нейната основна мисия е да обедини финансовите ресурси на кооперативната система в България и да съдейства за нейното развитие. В следващите години банката преминава през различни периоди на развитие, за да наложи реномето си на универсална търговска банка в днешни дни.  На 15 октомври 1992 г. дружеството е преобразувано в акционерно дружество, съобразно изискванията на Търговския закон и Закона за банките и кредитното дело.  От 12 март 1993 г. банката има право да извършва операции и в чужбина.  През 1996 г., една от най-трудните години за банковия сектор в България, ЦКБ успява да укрепи позициите си на стабилна банка и се нарежда сред първите 10 банки в страната по общ обем на банковите операции. Същевременно, след решението на БНБ да затвори редица банки, ЦКБ остава водещата финансова институция с богат опит в обслужването на селскостопанския сектор в България.  През 1996 - 1997 г. банката затвърждава присъствието си в българската икономика и чрез активното си участие в касовата и масовата приватизация. Тя взима дейно участие при финансирането на приватизацията на "Арома" и "Плевенско пиво". Оттогава банката участва активно като инвестиционен посредник на капиталовите пазари.  На 4 март 1999 г. ЦКБ АД придобива статут на публично дружество, като по този начин става една от първите български банки, чиито акции се търгуват на Българска фондова борса.  Повече от 10 години ЦКБ е асоцииран член на Европейската Асоциация на търговските банки със седалище в Брюксел и участва активно в ежегодната работа на някои от работните й групи.  До 2001 г. акционери на ЦКБ АД са били ЦКС, Булбанк АД, ДФ "Земеделие", Банковата консолидационна компания и други.  В началото на 2002 г. делът на БКК АД от 32.77% е придобит чрез търг от Химимпорт АД, който става основен акционер на Централна кооперативна банка АД. Последвалото консолидиране на ЦКБ АД, ЗАД Армеец и ПОАД ЦКБ-Сила е адекватен отговор към съвременните изисквания за установяване на нов тип финансово посредничество, чиято цел е максимално доближаване до специфичните потребности на клиентите.  Септември 2004 г. ЦКБ АД става член на
Международната Асоциация на търговските банки , в която членуват над 55 кредитни институции от 40 страни.  В края на 2004 г. ЦКБ АД увеличи капитала си от 16 169 564 лв. на 32 338 128 лв. чрез издаване на нови 16 168 564 акции с номинална и емисионна стойност 1 лев. В резултат на това през януари 2005 г. се променя акционерната структура на банката, като Химимпорт АД притежава пряко 5% и чрез свързани лица 90% от капитала на ЦКБ АД. Основен акционер на банката е ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД (100% собственост на Химимпорт АД), който има дял от 67,38%.  В края на 2005 г. ЦКБ АД увеличи капитала си от 32 338 128 лв. на 48 507 186 лева, чрез емитиране на нови 16 169 058 акции с номинална стойност 1 лев, като акционерната структура на банката се запази.  Към 31.10.2006г. ЦКБ АД увеличи капитала си от 48 507 186 лева на 72 760 779 лева, чрез емитиране на нови 24 253 593 акции с номинална стойност 1 лев, като акционерната структура на банката се запази.
За допълнителна информация свържете се с нас на телефон 0800 11400 /разговорът е безплатен за клиенти от цялата страна/ или на office@ccbank.bg
Дирекция "Индивидуално банкиране":
cards@ccbank.bg тел. (02)9266 500
Дирекция "Корпоративно банкиране":
corpb@ccbank.bg тел. (02)935 90 11
Дирекция "Фронт офис":
front@ccbank.bg тел. (02)9266 100
Интернет банкиране:
support@ccbank.bg тел. (02)9266 666
Наши партньори