[Официален сайт] [Кариера] [Интернет банкиране]
За контакт
Адрес и лица за контакт  Търговска банка Д АД бул. "Цар Освободител" № 8 София 1000, България Телефон: +359 /2/ 93 57 171 Факс: +359 /2/ 989 48 48

За нас

Обща информация - Профил:

Търговска банка Д АД е със статут на акционерно дружество, извършваща операции в областта на търговското, инвестиционното банкиране и банкирането на дребно.   Учредяване: на 12 март 1999 г. БНБ предостави пълен банков лиценз за извършване на операции в страната и в чужбина.   Акционерен капитал: 20 000 000 лв.   Управителни органи:  Надзорен съвет  Г-н Стоян Илиев Александров - Председател на НС  Г-жа Емел Гювен - Член на НС  Г-жа Еленка Харизанова Манова - Член на НС  Г-н Валери Борисов - Член на НС Г-н Бахатин Гюрбюз - Член на НС   Управителен съвет г-н Пламен Петров - председател на УС и изпълнителен директор г-н Малик Аъм - член на УС и изпълнителен директор  г-жа Радка Никодимова - член на УС и изпълнителен директор г-н Румен Петров - член на УС  Към настоящия момент банката извършва операции чрез десет клона в страната - София, Варна, Пловдив, Асеноврад, Бургас, Хасково и Свиленград.


Собственост
Акционерният капитал на Търговска банка Д АД е в размер на 20 милиона лв., разпределен на 20 000 акциии всяка с номинална стойност BGN 1 000. От 20 октомври 2006 г. капиталът на Банката се притежава от г-н Фуат Гювен. Новият акционер придоби 100% от акциите на Търговска Банка Д. Чрез свои търговски дружества г-н Фуат Гювен участва в различни икономически сектори, както в Турция и България, така и в Русия