[Официален сайт] [Кариера] [Интернет банкиране]
Учредена
през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.
Основен акционер
Национална банка на Гърция (NBG) - 99,9%
Рейтинг:
FITCH Ratings
BBB+ дългосрочен в чуждестранна валута
F2 краткосрочен в чуждестранна валута
Перспектива "Стабилна"
Индивидуален C/D
Подкрепа - 2
Standard & Poor's
ВBВ дългосрочен в чуждестранна валута
А-2 краткосрочен в чужгдестранна валута
Перспектива "Стабилна"
Кореспондентски отношения
с 740 банки, включително 707 в чужбина и 35 в страната; 21 кореспондентски сметки
Клонова мрежа:
134 структурни единици в цялата страна
Банкови услуги:
кредити в лева и чуждестранна валута
депозити в лева и чуждестранна валута
валутни операции
бързи и експресни вътрешнобанкови преводи
електронно банкиране
кеш мениджмънт за корпоративни клиенти
операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове
разплащания с дебитни и кредитни банкови карти
инкасови на парични средства
банкови гаранции и акредитиви
търговия с ценни книжа
депозитарни/попечителски услуги
парични преводи чрез Western Union
Пазарен дял (към 31 декември 2005 г., изчислен като процент от целия банков сектор в България по статистически данни на БНБ):
на второ място по размер на акционерния капитал и активи
на второ място в корпоративното кредитиране и кредитирането за граждани
лидер на пазара на картови услуги и в областта на левовите разплащания в страната
водещи позиции в основните банкови услуги (като процент от банковия пазар в страната):
Централно управление
София 1040,
ул. "Света София" 5
Тел.: (00359 -2) 811 + вътрешен,
Факс: (00359 -2) 988 08 22,
Телекс: 25092
E-mail:
info@ubb.bg
BIC: UBBSBGSF

Информация за продукти и услуги на граждани
"Център за обслужване на клиенти*
0700 117 17
[NBG site]