[Официален сайт] [Кариера] [Интернет банкиране]
Обща информация
Учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка.
Регистриран капитал: 25,000,000 лв.
Разпределен в 2,500,000 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв.
Банков лиценз:
Лиценз № Б16 от Българската народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и в чужбина.
SWIFT/BIC:SOMBBGSF
Мисия: Общинска банка АД вижда мисията си в качественото и равноправно партньорство с клиентите, с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти.
Членства:
Асоциация на търговските банки в Република България
Българска фондова борса АД
Централен депозитар АД
MasterCard Incorporated
Лицензи:
Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа
Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа
Лиценз за оператор с електронни дебитни и кредитни карти с местен и международен достъп
Касов изпълнител на бюджети, Договор с МФ за обслужване на бюджетни разпоредители, включени в системата на Единната сметка.
Лиценз за банка попечител по Кодекса за социално осигуряване
Рейтинг:
През м. юни 2007 г. международната рейтингова агенция Standard & Poor's потвърди дългосрочния контрагентен кредитен рейтинг на Общинска банка АД "ВВ-".
Кореспондентски отношения с над 200 банки от цял свят.
46 финансови центрове и 16 изнесени работни места в 21 областни и 21 общински центрове в страната.
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Адресгр. София 1000  ул. "Врабча" 6
Тел.02 9300 111
Факс02 9300 270
Телекс+ 067 23 034 SOB CU BG
SWIFT/BICSOMBBGSF
REUTERSSMBK
e-mail 
contacts@municipalbank.bg